VNG Bestuurdersdag online | 27 november 2020

Introductie
Programma
Deelsessies
Inschrijven

Introductie

U bent van harte uitgenodigd voor de VNG Bestuurdersdag op vrijdag 27 november 2020. De Bestuurdersdag vindt online plaats van 13.00 – 15.40 uur. U kunt zich aanmelden via de website.

Hoewel we graag een fysieke bijeenkomst hadden georganiseerd is dat nu niet mogelijk. Tegelijkertijd zijn er veel actualiteiten waarover we graag met u en elkaar van gedachten wisselen. Daarom hebben we een divers programma samengesteld waarin een deel plenair is, en een deel meer inhoudelijke verdieping biedt op onderwerpen die uw interesse hebben.

De Buitengewone Algemene vergadering, die traditiegetrouw samenvalt met de VNG Bestuurdersdag, is verzet naar februari 2021. Hierover wordt u binnenkort nader geïnformeerd.

Programma

Op de Bestuurdersdag starten we plenair met VNG directeur Leonard Geluk over vooruitblik op komend jaar. VNG-voorzitter Jan van Zanen spreekt over de belangrijke thema’s in onze inzet voor de kabinetsformatie. Vervolgens spreekt Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de “verbeelding” van de grote maatschappelijke opgaven, met specifieke aandacht voor één van onze grootste opgaven: de woningbouw.

12.45 uur Digitale inloop
13.00 uur  Plenaire opening met VNG directeur Leonard Geluk en een speech door VNG-voorzitter Jan van Zanen
13.20 uur Rijksbouwmeester Floris Alkemade over onze grote maatschappelijke opgaven 
13.45 uur Deelsessie ronde 1 
14.30 uur  Pauze
14.40 uur  Deelsessie ronde 2
15.30 uur  Afsluiting door Jan van Zanen en Leonard Geluk 
15.40 uur  Einde

Deelsessies

In de deelsessies nemen de verschillende VNG-commissies u mee in de diverse thema’s van onze inzet voor de kabinetsformatie. Onder de aanmeldlink vindt u meer informatie over de verschillende deelsessies en kunt u zich per ronde opgeven voor 1 deelsessie. 


DEELSESSIES RONDE 1 (13.45-14.30 uur)

 1. Naar een “Wet op de Decentrale Overheden” (onderdeel bestuurlijke verhoudingen)
  Commissie: Bestuur en Veiligheid 
 2. ‘Digitale veiligheid, een first line of defence’
  Commissie: Bestuur en Veiligheid 
 3. Wet op de Decentrale Overheden (financiële verhoudingen) 
  Commissie: Financiën 
 4. Focus op uitvoering is focus op de inwoner!
  Commissie: Informatiesamenleving 
 5. Energietransitie & corona: wat is mogelijk?
  Commissie: Economie, Klimaat, Energie en Milieu
 6. Is uw arbeidsmarktregio klaar voor het bieden van ontschotte crisisdienstverlening naar werk? 
  Commissie: Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 7. Wet op de Decentrale Overheden (onderdeel positionering raden)
  Commissie: Raadsleden & Griffiers
 8. Aanbod aan Kabinet: Wonen
  Commissie: Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 9. Sturing in het sociaal domein: Wat als het Rijk niet over de brug komt? (VOL)
  Commissie: Zorg, Jeugd en Onderwijs
 10. Focus op Uitvoeringskracht: werven, binden en boeien van medewerkers in en voor gemeenten met Frank Kalshoven 
  Commissie: College voor Arbeidszaken

  DEELSESSIE RONDE 2 (14.40-15.25 UUR)

 11. ‘Trek maar weer een blik handhavers en BOA’s open’
  Commissie: Bestuur en Veiligheid
 12. Op weg naar toereikende structurele financiën voor gemeenten (claim)
  Commissie: Financiën
 13. Uitvoerbaarheid van Nieuwe wetgeving (GEANNULEERD)
  Commissie: Informatiesamenleving
 14. Nog midden in de crisis, toch al werken aan duurzaam economisch herstel?!
  Commissie: Economie, Klimaat, Energie en Milieu en Europa en Internationaal 
 15. Toeslagen en stelselherziening: een voorspelbaar stelsel met oog voor de menselijke maat
  Commissie: Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 16. Positionering raden in coronatijd
  Commissie: Raadsleden & Griffiers
 17. Maatschappelijke opgaven en de Omgevingswet door Winnie Sorgdrager 
  Commissie: Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 18. Kaalslag in cultuur, sport, verenigingsleven en voorzieningen 
  Commissie: Zorg, Jeugd en Onderwijs
 19. Green Deal; Europese ambities, lokale uitdagingen 
  Commissie Europa en Internationaal
 20. De dienstverlening onder druk!  Werk aan de uitvoering….
  Commissie: College van Dienstverleningszaken

 

DEELSESSIES RONDE 1 (13.45-14.30 uur)

1. Naar een “Wet op de Decentrale Overheden” (onderdeel bestuurlijke verhoudingen)
Commissie: Bestuur en Veiligheid 

Ter verbetering van de interbestuurlijke en financiële verhoudingen en versterking van de autonomie van gemeenten werkt de VNG samen met hoogleraar Elzinga aan een Wet op de decentrale overheden. Met het oog op de kabinetsformatie richt deze wet zich in ieder geval op:

 • Betere regeling van Artikel 2 van de wet op de financiële verhoudingen;
 • Arbitrage of conflictregeling die geschillen tussen overheden kan beslechten;
 • Versterking van de positie van BZK bij de taaktoedeling;
 • Versterking van de autonomie van gemeenten.

Met de wet geven wij concrete invulling aan verschillende recente rapporten, waaronder het rapport van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen (voorzitter Ter Haar). In de sessie nemen we u mee in de onderdelen van deze wet.

2. ‘Digitale veiligheid, een first line of defence’
Commissie: Bestuur en Veiligheid 
Digitale veiligheid vraagt om permanente bestuurlijke aandacht en vraagt dat ook van gemeentelijk bestuurders. Gemeenten die hun verdediging niet op orde hebben en zich niet bewust zijn van risico’s en bedreigingen, lopen een grote kans om slachtoffer te worden van datalekken, digitale criminaliteit en digitale crises en incidenten. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid pleit voor een betere voorbereiding op digitale ontwrichting. Voorbeelden zijn een lamgelegde containerterminal in een zeehaven, een inbraak in een digitale raadsvergadering, de citrix crisis waarin medewerkers en ambtenaren niet meer konden inloggen, een universiteit die wordt gegijzeld en diverse online aangejaagde openbare orde verstoringen naar aanleiding van de corona maatregelen. In de sessie nemen wij u mee in de inzet en prioriteiten van de VNG.

3. Wet op de Decentrale Overheden (financiële verhoudingen)
Commissie: Financiën
“Taken erbij, knaken erbij!” zoals onze voorzitter Jan van Zanen het kernachtig verwoordde. In de praktijk blijkt dit toch wat lastiger. Dat komt enerzijds omdat de financiële verhouding toch een machtsverhouding is. Anderzijds biedt artikel 2 Financiële Verhoudingswet het Rijk wel erg veel ruimte om naar eigen inzicht in te vullen hoe de financiële gevolgen van extra taken kunnen worden opgevangen. In deze sessie willen wij samen met u in discussie over wat er nodig is om van die machtsverhouding een gelijkwaardige verhouding te maken en tot heldere spelregels te komen. 

4. Focus op Uitvoering/ Een Loket
Commissie: Informatiesamenleving 
Overheidsdienstverlening is versnipperd en vindt soms plaats in lange ketens. Daar komt bij dat een groeiende groep burgers die belandt in complexe problematiek te maken met veel verschillende uitvoeringsorganisaties. Zeker ook wanneer er sprake is van minder digitale vaardigheden kan dit leiden tot een stapeling van problemen. Willen wij het gat tussen burger en overheid dichten dan zal de overheidsdienstverlening anders moeten: minder complexe regelgeving, meer menselijke maat in de dienstverlening en vooral de burger centraal stellen. Wat is er nodig om dit mogelijk te maken?

5. Energietransitie & corona: wat is mogelijk?
Commissie: Economie, Klimaat, Energie en Milieu
Sociale (on)rechtvaardigheid, een toenemende economische onzekerheid, energiearmoede, ruimte voor persoonlijk contact en de democratische legitimiteit. Mede door de coronacrisis is de impact hiervan ook relevant voor het draagvlak en de participatie in de lokale (aardgasvrije wijken) en  regionale energietransitie (RES). Hoe gaat uw gemeente hiermee om? Zet u door op de ingeslagen weg of past u de strategie aan? Op welke wijze kunnen gemeenten in coronatijd de energietransitie laten landen in de samenleving? Gaat u juist wel of juist niet aansluiten bij de groep bewoners die zich nu niet gehoord of begrepen voelt in hun zorgen voor de toekomst en zich verzet tegen de overheid. Of kiest voor aansluiting bij de opkomst van allerhande maatschappelijke en duurzame initiatieven, andere prioriteiten (werkgelegenheid) of juist een integrale aanpak en het slim mee koppelen van andere belangen? In deze sessie inspireren en bevragen we elkaar over verschillende goede voorbeelden van inclusieve en sociaal rechtvaardige participatieve aanpakken bij de energietransitie. En we gaan met u in gesprek over het praktisch integreren van participatie in de beleidsmatige aanpak van de energietransitie.

6. Is uw arbeidsmarktregio klaar voor het bieden van ontschotte crisisdienstverlening naar werk? 
Commissie: Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
Veel mensen zijn door de coronacrisis hun baan kwijt geraakt of worden met werkloosheid bedreigd. Onder hen zowel mensen in loondienst als zelfstandig ondernemers. Het kabinet stelt daarom de komende jaren extra middelen beschikbaar voor crisisdienstverlening in de arbeidsmarktregio's. Gemeenten, UWV,  werkgevers en vakbonden gaan samenwerken in regionale mobiliteitsteams en kunnen ontschotte dienstverlening (instrumenten en arrangementen) inzetten om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. De betrokken partners in de regio bepalen gezamenlijk de regionale inzet, waarbij de centrumgemeente de regie voert op de samenwerking.

7. Wet op de Decentrale Overheden (positionering raden)
Commissie: Raadsleden & Griffiers
De VNG heeft het initiatief genomen om een wetsvoorstel voor te bereiden om de positie van gemeenten, provincies en waterschappen beter te borgen. In deze deelsessie wordt specifiek ingegaan op de rol en positie van de gemeenteraden. Recent onderzoek naar de decentralisaties heeft laten zien dat gemeenteraden niet altijd en niet voldoende in positie worden gebracht bij de besluitvorming en uitvoering van decentralisaties. In deze deelsessie gaan we op zoek naar oplossingsrichtingen vanuit het perspectief van gemeenteraden. Wat moet er in een wet op decentrale overheden zeker worden meegenomen? 
Sprekers: Peter Castenmiller en Heleen van Dijk

8. Aanbod aan Kabinet: Wonen
Commissie: Ruimte, Wonen en Mobiliteit
Met de decentrale overheden willen wij een voorstel aan het nieuwe kabinet doen voor een landsdekkend geheel van regionale plannen om de gewenste groei van de woningvoorraad 2030 mogelijk te maken (inclusief sloop en transformatie van woningen). Daarbij moet de totale woningvoorraad beter gaan aansluiten op de vraag, zowel in kwaliteiten als in betaalbaarheid. Alle woningen worden CO2-neutraal, klimaatbestendig en circulair gebouwd, zijn energieneutraal of energieleverend in gebruik en vrij van fossiele brandstoffen. Voor het slagen van dit aanbod is belangrijk dat het Rijk de woningbouwimpuls structureel en landsdekkend maakt, een grondinvesteringsfonds inricht en zorgt dat woningcorporaties investeringen kunnen doen. Graag gaan wij hierover met u in gesprek.

9. Sturing in het sociaal domein: Wat als het Rijk niet over de brug komt?
Commissie: Zorg, Jeugd en Onderwijs
De tekorten in het sociaal domein zijn groot. De lobby voor meer budget loopt volop. Of en wanneer de lobby resultaat oplevert is afhankelijk van het Rijk. Tegelijkertijd heeft de visitatiecommissie sociaal domein een scherp beeld gekregen van de situatie in het sociaal domein en de uitdagingen waarvoor gemeenten staan. In die visitatietrajecten wordt ingegaan op het samenspel tussen politiek & bestuur, beleid en uitvoering. De commissie concludeert dat de meest uitgebreide hulpverlening niet altijd de meest passende is en dat het gemeentebestuur aan zet is om het 'recht op hulp' te begrenzen. Door uit te spreken welke hulp een gemeente wil toekennen, krijgt de uitvoering richting om ondersteuning en zorg toe te kennen aan de mensen die dat echt nodig hebben (en niet aan de mensen die dat niet nodig hebben!) zodat de financiën weer beheersbaar worden. Zie tussenrapportage. Ook praten we deelnemers bij over de actuele stand van zaken als het gaat om het volume onderzoek jeugd en de monitor abonnementstarief. 

10. Focus op Uitvoeringskracht: werven, binden en boeien van medewerkers in en voor gemeenten
Commissie: College voor Arbeidszaken
Ook tijdens de coronacrisis staat de uitvoeringskracht van gemeenten onder druk. Gemeenten kunnen snel inspelen op maatschappelijke opgaven, maar hoe gaan gemeenten en hun medewerkers ermee om? Met beperkte capaciteit die gemeenten hebben, willen zij “de goede dingen” blijven doen om de dienstverlening richting de inwoners zo optimaal mogelijk te houden. Het doen van “goede dingen” is voor elke gemeente maatwerk en hangt af van verschillende factoren. Maar het besef dringt meer dan ooit door: hebben gemeenten de goede mensen voor de uitvoering? Instrumenten zoals de Personeelsmonitor en de Vacaturemonitor van het A&O fonds Gemeenten helpen gemeenten de juiste beslissingen te nemen. Frank Kalshoven econoom, ondernemer en schrijver van de column “Het spel en de knikkers” in de Volkskrant geeft u samen met het A&O fonds Gemeenten tijdens de sessie inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen bij gemeenten en praktische handvatten hoe hiermee om te gaan als bestuurder.
Spreker: Frank Kalshoven econoom, ondernemer en schrijver

naar boven

DEELSESSIE RONDE 2 (14.40-15.25 UUR)

11. ‘Trek maar weer een blik handhavers en BOA’s open’
Commissie: Bestuur en Veiligheid
Handhaven in coronatijd, ga er maar aanstaan. Al geruime tijd zijn de toezichthouders, handhavers en BOA’s van met name gemeenten het elastiek dat de lokale openbare orde en veiligheid bijeen houdt. En dat in tijden van schaarse politiecapaciteit in de wijken en buurten en een immer uitdijend takenpakket. Met  de coronamaatregelen explodeert de vraag aan deze beroepsgroep nog eens exponentieel. In de sessie nemen wij u mee in de dagelijkse praktijk van handhavers en BOA’s in deze coronatijden en schetsen wij een mogelijk toekomstbeeld  van de BOA.
Sprekers: Michele van Donge, hoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving Capelle a/d/ IJssel, Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda en Richard Gerrits, voorzitter BOA bond ACP

12. Op weg naar toereikende structurele financiën voor gemeenten (claim)
Commissie: Financiën
Het piept en het kraakt. Dat de financiële positie van gemeenten onder druk staat is wel duidelijk. Dit heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau dat gemeenten kunnen bieden. Inmiddels dringt het bij de Tweede Kamer ook door dat bij gemeenten het water tot aan de lippen staat. Lukt het nog om deze kabinetsperiode een doorbraak te realiseren of moeten we ons richten op de formatietafel? Hoe krijgen we voor elkaar dat er vanuit Den Haag ook echt wat gedaan wordt om de structurele financiën van gemeenten weer op orde te krijgen.

13. Uitvoerbaarheid van Nieuwe wetgeving
Commissie: Informatiesamenleving
Uitvoering is politiek geworden! We zien dat overal om ons heen: een ministeriële commissie, een tijdelijke commissie in de Tweede Kamer en stevige aandacht in de media. En ook in diverse conceptverkiezingsprogramma’s voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen is er veel aandacht voor de uitvoering. Dat moet ook, want het gaat over het vertrouwen in de overheid! Het lukt ons als gezamenlijke overheden weliswaar om relatief eenvoudige uitvoering voor grote groepen mensen goed te regelen–als ze maar binnen de kaders vallen. Maar juist kwetsbare mensen, die in het bijzonder afhankelijk zijn van de overheid, helpen we onvoldoende. Ze raken verstrikt in het systeem en maatwerk ontbreekt.
Hoe kunnen we dit doorbreken en de uitvoerbaarheid vooropzetten?
We gaan in deze deelsessie graag met u in gesprek over de noodzaak van de (her)verbinding van uitvoering en beleid. Over hoe we als gehele overheid samen beleid en uitvoering niet tegenover elkaar kunnen stellen, maar uitvoerbaarheid in het hele proces van politieke besluitvorming tot het uitvoeren van taken voorop kunnen zetten. En over de concrete stappen die we daarin in een nieuwe kabinetsperiode zouden willen en kunnen zetten.

14. Nog midden in de crisis, toch al werken aan duurzaam economisch herstel?!
Commissie: Economie, Klimaat, Energie en Milieu en Europa & Internationaal
Natuurlijk moet ook de gemeentelijke inzet op economisch herstel gericht zijn op duurzaam herstel. Dat vindt bijna iedereen inmiddels wel. Want de energietransitie, de woningbouwopgave, het werken aan een circulaire economie, en waardig werk voor iedereen, blijven in en na de corona-crisis net zo urgent als ervoor. Maatregelen zo als investeringen naar voren halen, kunnen dan maar beter óók bijdragen aan die transities. Maar hoe pak je dat dan aan? In deze sessie geven we voorbeelden uit binnen- en buitenland. Maar er zijn ook dilemma’s: hoe verhoudt zich de behoefte aan snel resultaat tot de planmatige aanpak van de transities? Hoe betrek je burgers in tijden van afstand houden en ‘andere zorgen aan mijn hoofd’? Ook daar gaan we in deze sessie mee aan de slag. We kijken hoe de Global Goals (UN Sustainable Development Goals) een inspirerend, richtinggevend kader kunnen zijn, ook voor de integraliteit van maatregelen, en hoe ze mobiliserend kunnen werken. Laat u in deze sessie inspireren voor de inzet van uw eigen gemeente en lever uw input voor de verdere inzet van de VNG, samen met rijk, IPO en UVW op duurzaam regionaal economisch herstel.

15. Toeslagen en stelselherziening: een voorspelbaar stelsel met oog voor de menselijke maat
Commissie: Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
Het toeslagensysteem staat de laatste tijd volop in de aandacht. En niet in positieve zin. De kinderopvangtoeslagenaffaire is één van de voorbeelden van de schade die kwetsbare burgers kunnen ondervinden door het huidige stelsel.  De Belastingdienst is bovendien één van de grootste schuldeisers. Er is daarom een nieuw stelsel nodig met duidelijkheid, transparantie, eenvoud en compassie als uitgangspunten. Een nieuw stelsel moet voorspelbaar zijn, met meer verantwoordelijkheid voor de overheid. In deze sessie spreken we daar met elkaar over.

16. Positionering raden in coronatijd
Commissie: Raadsleden & Griffiers
In coronatijd vindt veel besluitvorming plaats op landelijk niveau en op het niveau van de veiligheidsregio’s. In tijden van crisis heeft deze structuur haar dienst bewezen en is zeer effectief gebleken. Deze langdurige coronacrisis legt aan de andere kant het risico bloot van onvoldoende betrokkenheid van gemeenteraden, die hierdoor grotendeels buitenspel staan, maar wel de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de kiezen krijgen. In deze deelsessie gaan we op zoek naar leereffecten en oplossingsrichtingen om de rol en positie van gemeenteraden te verbeteren.
Sprekers: Robbert Lievense en Ruurd Palstra

17. Maatschappelijke opgaven en de Omgevingswet door Winnie Sorgdrager
Commissie: Ruimte, Wonen en Mobiliteit
In de afgelopen maanden heeft voormalig lid van de Raad van State mevrouw Winnie Sorgdrager een tiental wethouders gesproken over de invoering van de Omgevingswet. In de gesprekken is onder meer aan de orde gekomen hoe de Omgevingswet gemeenten kan helpen bij grote maatschappelijke opgaven, waaronder het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. Maar ook regionale samenwerking, participatie en zorgen over de kosten van invoering werden besproken. Mevrouw Sorgdrager deelt in deze sessie haar bevindingen met u. U krijgt inzicht in hoe u als bestuurder de Omgevingswet als vehikel voor uw opgaven kunt gebruiken, en waar u als bestuurder de focus op moet leggen tot de inwerkingtreding.

18. Kaalslag in cultuur, sport, verenigingsleven en voorzieningen
Commissie: Zorg, Jeugd en Onderwijs
Leefbaarheid, gemeentelijke aantrekkingskracht, sociale cohesie, participatie, talentontwikkeling. Woorden die gemeentebestuurders graag werkelijkheid zien worden in de lokale samenleving en bij hun burgers. Maar de organisaties verantwoordelijk voor de daarbij behorende activiteiten staan al jaren financieel onder druk. Na de kredietcrisis kwamen naar het oordeel van de VNG ‘De kosten van het sociaal domein die steeds meer het koekoeksjong van de gemeentelijke begroting zijn. Alle investeringen en huidige voorzieningen op gebied van sport en cultuur dreigen, ook zonder corona effecten, uit het nest gedrukt te worden.’ In deze sessie komen de instrumenten aan bod die gemeenten richting hun organisaties kunnen inzetten met de financiële COVID-19 steun van het Rijk. Daarnaast gaat het om nieuwe kansen voor de toekomst naar aanleiding van het advies ‘Naar een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector’ door de Raad voor Cultuur medio november. 
De sprekers over cultuur en voorzieningen zijn Paul de Rook/wethouder Groningen/We the north en Gert Jan van Noort/wethouder Harderwijk/VNG-cie Zorg, Jeugd en Onderwijs, beiden lid van de VNG-cultuurdelegatie. André de Jeu/voorzitter Vereniging Sport en Gemeenten/raadslid Alphen aan den Rijn en lid van de VNG-sportdelegatie spreekt over sport en verenigingsleven. Marijke van Hees/ex-wethouder Enschede belicht het advies 'Onderweg naar overmorgen' over cultuur en corona, verschenen bij haar afscheid als voorzitter van de Raad voor Cultuur op 16 november. Bastiaan Vinkenburg en Cor Wijn van Adviesbureau Berenschot begeleiden de sessie.

19. Green Deal; Europese ambities, lokale uitdagingen
Commissie Europa en Internationaal
Vorig jaar presenteerde Eurocommissaris Frans Timmermans de Europese Green Deal; de routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. De Green Deal bevat een reeks maatregelen, wetgeving en financieringsmechanismen die nu steeds concreter worden. Zo komt er een nieuw herstelinstrument van 750 miljard euro, werd een ‘renovatiegolf’ aangekondigd voor het verduurzamen van gebouwen en wordt een actieplan voor klimaatadaptatie gepresenteerd. Daar liggen flinke kansen voor gemeenten. Maar er is ook discussie in Europa over ophoging van het CO2 doel van 49% naar 55%. Ook dat heeft effect op de opgaven voor gemeenten. In deze sessie wordt u bijgepraat over de Brusselse actualiteiten en de kansen en mogelijkheden die de Green Deal uw gemeente op korte termijn biedt.
Sprekers: Ellen Nauta-Van Moorsel, Burgemeester Hof van Twente, voorzitter Nederlandse delegatie Comité van de Regio’s (zij treedt op als moderator) en Diederik Samsom, Kabinetschef EU commissaris Timmermans

20. De dienstverlening onder druk! Werk aan de uitvoering….
Commissie: College van Dienstverleningszaken
Jo Caudron is de auteur van het Managementboek van het Jaar ‘De wereld is rond’. Hij schetst een optimistisch toekomstbeeld en stelt dat de corona-pandemie een aantal veranderingen enorm heeft versneld. Hij gebruikt daarbij de metafoor van de bergtop. ‘Als je lang genoeg tegen een berg op blijft lopen, loop je vanzelf ook weer naar beneden. Om hogerop te komen zal je dus moeten leren vliegen.’ Dat vergt een transformatie waarbij je twee vragen moet beantwoorden. 

1) Kan je de impact van de verandering voldoende inschatten?
2) In hoeverre is jouw organisatie veranderingsbereid en -bekwaam?

Om actief met verandering om te kunnen gaan heeft Jo Caudron het SUPERchange-model ontwikkeld als cyclisch denkkader met vijf stappen:

S – See: Welke veranderingen komen op u af?
U – Understand: Welke impact heeft deze verandering op uw rol en organisatie?
P – Plan: Welke scenario’s kunt u bedenken om de verandering te doorstaan?
E – Enable: Hoe stelt u de organisatie in staat om veranderingen door te voeren?
R – Run: Hoe voert u veranderingen in de praktijk door?

Tijdens deze deelsessie gaan we aan de hand van de virtuele keynote van Jo Caudron met elkaar in gesprek over de gemeentelijke transities die door digitalisering in gang zijn gezet. Henri Lenferink zal als voorzitter van het College van Dienstverleningszaken ingaan op verschillende opgaven die vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) worden gerealiseerd. Denk aan de realisatie van de informatiekundige visie Common Ground, de Agenda Digitale Veiligheid en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Aan de hand van het SUPERchange-model worden deze transities besproken tijdens een interactieve (online) bijeenkomst voor bestuurders met lef.

naar boven

Inschrijven

U kunt zich via onderstaande link aanmelden voor de digitale VNG Bestuurdersdag van 27 november 2020.

Aan de VNG Bestuurdersdag zijn geen kosten verbonden.

De doelgroep van de VNG Bestuurdersdag zijn:

 • Burgemeesters
 • Wethouders
 • Raadsleden
 • Gemeentesecretarissen
 • Griffiers

Indien u nog deel wilt nemen aan de VNG Bestuurdersdag ontvangen wij graag een e-mail met daarin de gegevens van deelnemer.
Na ontvangt van de e-mail sturen wij u een bevestiging met een link om in te loggen.