Bestuurdersdag 2022 - Ronde 1: 10.40 - 11.40 uur


Indien de presentatie beschikbaar is, vindt u deze hieronder bij de sessieomschrijving. 

Sessie 1: ‘Vereniging Nooit Genoeg’ geuzennaam of niet?
Sessie 2: Lessen uit de IBDS Adviesfunctie over (her)gebruik van camerabeelden. Een politiek-bestuurlijke debat over verantwoord datagebruik
Sessie 3: Democratie en Jongeren #MijnStemTelt
Sessie 4: Stand van zaken invoering Omgevingswet
Sessie 5: Hoe gaan we om met slimme lantaarnpalen? Digitale veiligheid en data-ethiek in de bestuurlijke praktijk
Sessie 6: Voldoende huisvesting voor iedereen, realistisch of utopie? 
Sessie 7:Wat is nu echt urgent - van 'alles is crisis' naar een wegingsproces 
Sessie 8: Werken aan verduurzaming: Brede Welvaart en Global Goals in de praktijk
Sessie 9: Ophogen CO2-doelen en verzilveren ambities Regionale Energie Strategieëin

Korte omschrijving per sessie:

Sessie 1: Vereniging Nooit Genoeg’ geuzennaam of niet?
Presentatie

Gemeenten hebben er het afgelopen decennium veel taken bij gekregen. Op inhoud zijn we het vaak eens met de rijksoverheid maar zodra het over geld gaat verkrampt het gesprek en lijken we lijnrecht tegenover elkaar te staan. Hoe kunnen we uit deze impasse komen? Of hoort dit bij het proces en creëren we zo juist scherpte? In deze sessie gaan we op basis van een aantal voorbeelden met u in discussie over de manier waarop wij het gesprek over geld voeren met het rijk. En we bespreken dan de vraag: moet of kan dit ook anders?

Deze sessie wordt gegeven door David Rietveld Coördinator Gemeentefinanciën VNG.


Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Financiën.

naar boven

Sessie 2: Lessen uit de IBDS Adviesfunctie over (her)gebruik van camerabeelden. Een politiek-bestuurlijke debat over verantwoord datagebruik
Presentatie

De vraag over hergebruik van data speelt bij alle grote opgaven zoals zorg, wonen, schuldhulp, stikstof en energietransitie. Hoe bepalen we wat daarin mag, kan en gewenst is als we datagedreven werken?

Samen verkennen we welk soort datagebruik verantwoord is, aan de hand van de eerste resultaten van de Adviesfunctie Verantwoord Datagebruik van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS). Hierbij kijken we concreet naar de inzet van camera’s - meerdere gemeenten onderzoeken hoe je tot een goede afweging te komt. Landsadvocaat Marte van Graafeiland presenteert de eerste resultaten van de Adviesfuntie, en Christian Verhagen (projectleider Adviesfunctie) laat zien welke waarden er mee gemoeid zijn.
Kees Verhoeven begeleid vervolgens het debat over waarden en verantwoord datagebruik: Welke waarden vinden we van belang, en waar geven we prioriteit aan wanneer die botsen? Wat zijn de doelen die we beogen, en met welke randvoorwaarden moeten we rekening houden? Deze vragen voor politiek, bestuur en uitvoerders belanden voor gemeenten in de VNG Datastrategie en voor alle overheden samen in de IBDS. Deze deelsessie is onderdeel van de permanente Datadialoog uit de IBDS. Dit wordt een werksessie met inbreng van alle deelnemers.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Informatiesamenleving.

 naar boven

Sessie 3: Democratie en Jongeren #MijnStemTelt
Presentatie

Het project #MijnStemTelt van de VNG is bedoeld om jongeren echt een stem te geven in de lokale democratie. Het afgelopen jaar hebben we in 6 gemeenten jongeren een stem gegeven en dat heeft een manifest #MijnStemTelt met adviezen van jongeren aan gemeenten opgeleverd. Dat smaakt naar meer.


Inmiddels zijn we met meer dan 30 gemeenten in gesprek om het manifest nog verder vorm te geven en uit te breiden met nieuwe gemeenten. Zo kunnen jongeren echt mee praten en mee beslissen.

In deze deelsessie gaan we op zoek naar nieuwe en goede voorbeelden van jongerenparticipatie, zodat we direct van elkaar leren. Ook nodigen we jongeren uit voor deze deelsessie om het manifest #MijnStemTelt aan te vullen en door te ontwikkelen.

Deze sessie wordt gegeven door Frank Speel, Programmamanager - Lokale Democratie VNG en Meike-Yang Cnossen, (trainee) beleidsmedewerker Lokale Democratie VNG.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Raadsleden en Griffiers.

 naar boven


Sessie 4: Stand van zaken invoering Omgevingswet
Presentatie

In de deelsessie op de ALV van 2 december 2022 wil de VNG graag met u terugblikken op de afgelopen periode, u op de hoogte brengen van de huidige situatie, het proces en onze inhoudelijke overwegingen.


Toelichting
Op 14 oktober jl. heeft minister De Jonge de Kamer geïnformeerd over uitstel van de inwerkingtreding Omgevingswet. De minister heeft aangegeven dat er nog iets meer tijd nodig is, onder andere om verder te testen en te oefenen, en om te voorzien in extra ondersteuning voor bevoegd gezagen.

De afgelopen tijd hebben we veel signalen ontvangen. De meningen over wel of niet klaar zijn voor in werking treden waren verdeeld. Wel was er veel steun voor de geformuleerde randvoorwaarden. Als VNG was onze lijn consequent. Namelijk dat inwerkingtreding verantwoord is, mits aan de door ons gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. We weten dat niet alles goed zal gaan, maar ook bij inwerkingtreding op een later moment zal dat zo zijn en er van uitgaand dat de steunstructuren beschikbaar zijn, kunnen de tekortkomingen in onze ogen het best opgelost worden als het systeem in werking is. Aan dit standpunt is in feite niets veranderd met de voortgangsbrief aan de Kamer. Uitstel om meer (keten breed) te testen, te oefenen en voorziene hobbels glad te strijken voor inwerkingtreding heeft voordelen maar zeker ook nadelen.

Conform de eerder met u gemaakte afspraak bij de ledenvergadering in juni dit jaar zullen wij – nu er sprake is van uitstel – wel bij u terug komen voor een ledenraadpleging over de termijn van uitstel.

In de aanloop daar naartoe hebben we extra aandacht voor (individuele) wensen en behoeften. We gaan graag met u in gesprek over de situatie, de afwegingen, dilemma’s en hoe we de aandachtspunten en risico’s het beste kunnen aanvliegen.

Deze sessie wordt gegeven door Liesbeth Grijsen, voorzitter commissie RWM VNG en Albert Vermuë, Directeur Leefomgeving VNG.

Deze deelsessie wordt georganiseerd doorde Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit.

naar boven


Sessie 5: Hoe gaan we om met slimme lantaarnpalen? Digitale veiligheid en data-ethiek in de bestuurlijke praktijk
Presentatie

Digitale veiligheid en data-ethiek zijn veelomvattender dan de meeste mensen denken. Het gaat over de informatiebeveiliging en privacy van datagedreven dienstverlening. Én het raakt ook de verantwoordelijkheden rond openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. In deze interactieve workshop met een fictieve casus en “persona’s” werken we met de deelnemers aan ontwikkelvraagstukken die spelen rondom digitale veiligheid en data-ethiek.


Waarom is digitale veiligheid vanuit de ethiek van de bestuurder een belangrijk eigentijds onderwerp? Als we de wetgeving volgen is dat dan niet genoeg? Hoe geef je bestuurlijke aandacht aan digitale veiligheid? Wat valt er te doen vanuit uw rol? En hoe maak je verbindingen met wat anderen al doen? Op deze en andere vragen zoeken we tijdens de workshop een antwoord.


Deze sessie wordt gegeven door Robert van Rijssel, Projectleider bestuurlijke gespreksronde en Maike Popma, Adviseur digitalisering en innovatie VNG.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Informatiesamenleving Bestuur en Veiligheid.

naar boven


Sessie 6: Voldoende huisvesting voor iedereen, realistisch of utopie?
Presentatie

Het interbestuurlijke programma “Een thuis voor iedereen” heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Aandachtsgroepen zijn onder andere statushouders, daklozen, mensen met een sociale of medische urgentie, arbeidsmigranten, studenten en uitstromers uit instellingen.


De opgaven in het programma leggen een enorme druk op gemeenten en daarmee op u als bestuurder. Niet alleen deze politieke druk maar ook de krapte op de arbeidsmarkt heeft invloed op de te realiseren opgaven. Dit roept natuurlijk vragen op. Zijn de doelen uit het programma realistisch? Waar hebt u zelf invloed op? Welke afwegingen en keuzes maakt u in uw gemeente? Hoe zorgt u voor politiek draagvlak binnen uw gemeente en doet u recht aan de regionale verplichtingen?


Aan de hand van dergelijke vragen gaan we met elkaar in gesprek over wat het betekent dat u sociaal moet bouwen terwijl daar lokaal misschien wel helemaal geen behoefte aan is. Maar ook het huisvesten van aandachtsgroepen in relatie tot uw eigen inwoners en een evenwichtige verdeling daartussen komt aan bod. Of het maken van een brede woonzorgvisie en deze regionaal afstemmen en bepalen wie uw partners daarin zijn.


Tijdens de sessie laten we aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe u komt tot bestuurlijke afspraken in uw regio en hoe u die verbindt aan de lokale uitvoeringspraktijk. Vragen die onder meer aan de orde komen, zijn: hoe komen we in mijn gemeente tot een regionale woonzorgvisie; hoe creëren we voldoende draagvlak over de domeinen heen; hoe zorgen we ervoor dat er voldoende tempo gemaakt wordt zonder voorbij te gaan aan de verschillende belangen?

Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan om ideeën en voorbeelden uit te wisselen.

Deze sessie wordt gegeven door Martin van Rijn Bestuursvoorzitter Aedes, Chris Kuijpers Directeur Generaal Volkshuisvesting en Bouwen en Martijn Balster lid bestuurlijk kernteam huisvesting aandachtsgroepen en lid cie RWM.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Zorg Jeugd en Onderwijs.

naar boven


Sessie 7: Wat is nu echt urgent – van ‘alles is crisis’ naar een wegingsproces

Corona, stikstof en oorlog in Oekraïne – gemeenten krijgen steeds vaker te maken met actuele gebeurtenissen die om een snelle reactie vragen. In een stroom van actualiteiten lijkt alles belangrijk.

De VNG is een wegingsproces aan het ontwikkelen om beter grip te krijgen op die stroom van actualiteiten. Elke twee weken passen wij een weging toe aan de gebeurtenissen van afgelopen weken en kijken wij terug naar eerdere wegingen.

In deze sessie staat het wegingsproces centraal. Wij gaan oefenen met het wegen van concrete gebeurtenissen uit de actualiteit. Wanneer is het tijd om te rennen en wanneer tijd om af te wachten? Wij gaan het gesprek aan over factoren die hierbij een rol spelen, zowel in specifieke gevallen als in het algemeen.


Deze sessie wordt gegeven door Emma Ratia, Projectleider actuele thema's VNG.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door VNG Bestuur.

 naar boven

Sessie 8: Werken aan verduurzaming: Brede Welvaart en Global Goals in de praktijk
Presentatie

In veel collegeprogramma’s wordt er gestreefd naar de balans tussen economie, welzijn en milieu. Voor deze ambitie worden op het moment verschillende concepten gebruikt. Met name zijn de begrippen ‘brede welvaart’ en Global Goals zichtbaar onderdeel van inkadering van deze brede vorm van duurzaamheid. Maar hoe je dat handen en voeten geeft is voor veel bestuurders nog een vraag. 
Beide begrippen zijn gericht op integraliteit, balans tussen fysiek, sociaal en economisch, nu en later, hier en elders. De Global Goals, ofwel SDG’s bieden hierbij de hoognodige concretisering om te zorgen dat ‘brede welvaart’ geen vaag begrip blijft.

Deze sessie geeft aan hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden. Wat is de toegevoegde waarde van het samenbrengen van deze begrippen? Hoe breng je dit in de praktijk? En hoe meet je de voortgang? Daar gaan we in deze sessie mee aan de slag.

Dit, en méér vragen komen aan de orde in het gesprek met:
  • Sandra Pellegrom, nationaal SDG coördinator
  • Edwin Horlings, ontwikkelaar Monitor Brede Welvaart en SDG’s en projectleider regionale MBW bij CBS
  • Carol van Eert, burgemeester van Rheden en regionale Global Goals ambassadeur
We sluiten af met een feestelijke lancering van de Voluntary Subnational Review, die eerder dit jaar al aan de VN is gepresenteerd. De VSR is een rapportage over de voortgang op de SDG’s op subnationaal niveau, opgesteld door de VNG, het IPO en de UvW.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Europa en Internationaal.

 
naar boven 

Sessie 9: Ophogen CO2-doelen en verzilveren ambities Regionale Energie Strategieën
Presentatie

In de Klimaatwet is het CO2-reductiedoel t.o.v. het Klimaatakkoord opgeschroefd van 49% naar 55% in 2030. Het kabinet koerst op 55-60% en verkent maatregelen zoals meer windmolens op zee en op land, meer zonnepanelen en meer waterstof.

De Regionale Energie Strategieën (RES) die in alle regio’s al zijn vastgesteld, kunnen hier een bijdrage aan leveren. Vml. wethouder Greetje Bos verkent momenteel welke randvoorwaarden er nodig zijn om de reeds vastgestelde ambities uit de RESsen ook daadwerkelijk te kunnen verzilveren. Zij neemt u mee in haar bevindingen en hoort graag hoe u hier tegenaan kijkt. Haar advies wordt nog dit jaar besproken met het rijk.

Lot van Hooidonk, voorzitter VNG-cie EKEM en Thijs Kuipers, portefeuillehouder duurzame energie VNG-cie EKEM gaan met u in gesprek over het ophogen van de CO2-doelen door het kabinet in algemene zin, en de bijdrage die gemeenten hier (wellicht) aan kunnen leveren. Het maatschappelijk belang hiervan in de huidige energiecrisis is overduidelijk. Er wordt door alle partijen hard gewerkt aan de randvoorwaarden voor de ambities uit het Klimaatakkoord (bevoegdheden, uitvoeringslasten, betaalbaarheid), maar die zijn op een aantal punten nog niet volledig geregeld. Hoe kijkt u daar tegenaan?  En wat is er nodig om wellicht toch al een volgende stap te kunnen zetten?


Deze sessie wordt gegeven door Greetje Bos, onafhankelijk voorzitter "Haar advies wordt besproken met rijk, koepels VNG, IpO, unie van waterschappen en netbeheerders" voormalig bestuurlijk trekker RES West Brabant, Thijs Kuijpers, Wethouder gem. Horst aan de Maas en portefeuillehouder RES in VNG-commissie EKEM en Lot van Hooijdonk, Voorzitter VNG-cie EKEM.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Economie, Klimaat Energie en Milieu.

 
 naar boven