Bestuurdersdag 2022 - Ronde 2: 11.50 - 12.50 uur

 Indien de presentatie beschikbaar is, vindt u deze hieronder bij de sessieomschrijving. 

Sessie 1: Financieringssystematiek op de schop: de laatste ontwikkelingen
Sessie 2: Bestaanszekerheid, nu en over 10 jaar
Sessie 3: Stand van de lokale democratie met gebruik van de Quick Scan
Sessie 4: Klimaatneutrale steden in Nederland en Europa: samen op missie
Sessie 5: Verenigingsstrategie 2030: op weg naar een sterkere lokale bestuurslaag
Sessie 6: Maatwerk in de uitvoering: hoe doe je dat?
Sessie 7: Van economische crisis naar brede welvaart
Sessie 8: Lokaal Veiligheidsbeleid 2030: normaliseren, versnellen en alert blijven
Sessie 9: De goede dingen doen, en die dingen goed doen…Dat is de kunst!

Korte omschrijving per sessie:

Sessie 1: Financieringssystematiek op de schop?!
Presentatie


In deze sessie wordt een update gegeven over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het ravijn 2026, de nieuwe financieringssystematiek, het uitkeringsstelsel en de herijking.

Deze sessie wordt gegeven door Peter van Zoest, Teamleider Financiën VNG en David Rietveld Coördinator Gemeentefinanciën VNG


Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Financiën.


Sessie 2: Bestaanszekerheid, nu en over 10 jaar
Presentatie

Het suddert al enige tijd onder het oppervlak: bestaansonzekerheid voor diverse huishoudens in Nederland. Gemeenten zien het dagelijks in de praktijk: inwoners die niet meer rond kunnen komen. Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem vanwege stijgende kosten, bovenop de reeds hoge vaste lasten. Basisvoorzieningen zijn niet meer betaalbaar. De balans tussen inkomsten en uitgaven is zoek. Een steeds groter deel van het inkomen gaat naar basisvoorzieningen zoals wonen, boodschappen en energie. Te weinig financiële armslag om basisvoorzieningen (wonen, zorg, boodschappen, energie, vervoer) te kunnen bekostigen, betekent leven in bestaansonzekerheid.


We weten allemaal wat financiële stress en schaarste mentaal doet met de samenleving, met onze inwoners en de volgende generatie. De tijd is daar om het een halt toe te roepen. We moeten inwoners zekerheden geven in een onzekere wereld. Zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, zekerheid van werk en mee kunnen doen in de maatschappij. Maar ook zekerheid van een dak boven je hoofd.

Gemeenten willen dan ook samen met het Rijk en andere partners komen tot een strategische agenda Bestaanszekerheid voor de lange termijn (10 jaar) om niet meer van crisis naar crisis te wankelen. Om hieraan bij te dragen willen we binnen de VNG een visie vormen op bestaanszekerheid.

In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek om te onderzoeken waar we over 10 jaar willen staan en hoe we de bestaanszekerheid kunnen borgen: nu en in de toekomst.


Deze wordt gegeven door Gert-Jan Bakker MT-lid Bestaanszekerheid VNG

Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie.
 naar boven

Sessie 3: Stand van de lokale democratie met gebruik van de Quick Scan
Presentatie

In deze deelsessie wordt het digitale instrument Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) van de VNG nader toegelicht. Met de QSLD wordt een ‘foto’ van de lokale democratie gemaakt. Deze foto komt tot stand door de input vanuit vragenlijsten aan inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. De uitkomst is een startpunt om in gesprek te gaan over een verbeteragenda voor de lokale democratie. Daarna kun je samen stappen nemen om het democratisch samenspel te versterken.

Inmiddels zijn met veel gemeenten gesprekken gestart om de QSLD uit te voeren. Vanuit een expertpool van ervaren griffiers wordt door de VNG en met de ervaring uit het programma Democratie in Actie ondersteuning en advies gegeven.
Wij delen graag in deze deelsessie onze ervaringen en inspireren andere gemeenten om ook de QSLD uit te voeren.

Deze sessie wordt gegeven door Karin Huigsloot, Projectleider Quick Scan Lokale Democratie, VNG
Jan Nathan Rozendaal, burgemeester van Elburg en Eleonore Karman, griffier van Gouda, procesbegeleider van de quick scan én plv. voorzitter van de Commissie van Raadsleden en Griffiers delen hun ervaringen

Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Raadsleden en Griffiers. 

 naar boven

Sessie 4: Klimaatneutrale steden in Nederland en Europa: samen op missie
Presentatie

De Europese Commissie heeft in 2021 de missie ‘100 klimaatneutrale en slimme steden’ gelanceerd als kernstrategie onder het Europees beleid. Dit is gebaseerd op 5 hoofduitdagingen. Eén van de missies is ‘100 klimaatneutrale steden in 2030’. Het doel van de missie is om regio’s maatschappelijk en economisch te versterken tegen de gevolgen van klimaatverandering.


In totaal hebben 377 gemeenten in Europa interesse getoond en inmiddels zijn er 112 steden geselecteerd. In Nederland zijn dit 7 steden: Groningen, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Helmond. 
In deze sessie gaan we de diepte in op theorie, strategie en praktijk van de missie en hoe dit het beleid van Nederlandse gemeenten gaat vormen op de korte termijn.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Informatiesamenleving. 

naar boven


Sessie 5: Verenigingsstrategie 2030: op weg naar een sterkere lokale bestuurslaag
Presentatie

Het is springtij voor gemeenten, veel transities en crises raken gemeenten als eerste. In de verenigingsstrategie 2030 is een discussiepunt hoe we het collectief van gemeenten verder kunnen versterken om deze grote uitdagingen aan te gaan. Wat is het einddoel, en welke stappen zetten we daarheen. Welke inzichten heb je uit je eigen praktijk die we kunnen benutten voor de verenigingsstrategie. Dat zijn vragen die we in deze deelsessie verder met elkaar willen verkennen.


Deze sessie wordt gegeven door Nathan Ducastel Directeur VNG Realisatie met een bijdrage van Leonard Geluk Algemeen Directeur VNG 

Deze deelsessie wordt georganiseerd door VNG Bestuur.

 naar boven


Sessie 6: Maatwerk in de uitvoering: hoe doe je dat?
Presentatie

Het belang van uitvoering wordt rijksbreed gezien én omarmd. Op de eerste pagina van het Regeerakkoord staat het versterken van de uitvoering centraal. Gemeenten nemen deel aan het rijksbrede programma Werk aan Uitvoering. Hier doet de VNG een stap naar voren. 
Gemeenten willen het voortouw nemen bij het ontwikkelen van maatwerk. Waar nodig over organisaties heen. Maar hoe lever je maatwerk, zonder willekeur? Welke maatwerk methodieken zijn denkbaar binnen de gemeente? En wat zijn de mogelijkheden voor opschaling naar alle gemeenten? 
Burgemeester Roel Wever gaat in gesprek met Frans Swinkels over standaardisatie en maatwerk. Wat werkt er wel en wat werkt er niet. Goed voorbeeld is ‘de Doorbraakmethode’. Welke meerwaarde levert een dergelijke methode en hoe leg je dit goed uit aan de inwoners?
Een interactieve sessie waarin oplossingen worden vertaald naar (lokaal) beleid en regels.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door het College van Dienstverleningszaken.

 naar boven


Sessie 7: Van economische crisis naar brede welvaart
Presentatie

De VNG Taskforce economisch herstel en transitie geeft een update: hoe staat de gemeentelijke economie er voor? Wat kunnen we als gemeenten doen om uit de crisis te komen, maar ook om klaar te zijn voor de economie van de toekomst? Wat is de gemeentelijke rol in economische transities? En welke rol speelt brede welvaart hierin?

De bestuurders van de Taskforce gaan met u in gesprek en zijn benieuwd naar uw ervaringen, oplossingen en knelpunten.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door Taskforce Economisch Herstel en Transitie

 naar boven


Sessie 8: Lokaal Veiligheidsbeleid 2030: normaliseren, versnellen en alert blijven
Presentatie

Welke ontwikkelingen en trends bepalen komende jaren het lokale veiligheidsbeleid? Het essay 'Lokaal Veiligheidsbeleid in 2030: normaliseren, versnellen en alert blijven' geeft hiervan een feitelijke analyse en ook nadere duiding en interpretatie met oog voor de dilemma’s waar het lokale bestuur voor staat.


Dr. Julien van Ostaaijen (Avans Hogeschool en Tilburg University) zal met de hoofdlijnen uit het gelijknamige essay, dat is geschreven in opdracht van de VNG, de discussie op gang brengen rond lokaal veiligheidsbeleid en trends en ontwikkelingen voor de komende jaren. 

Daarbij komen onderwerpen aan de orde zoals ondermijning, verharding en maatschappelijke onrust in relatie tot vertrouwen in de overheid, toezicht en handhaving, veiligheid in het sociaal domein en digitale veiligheid en cybercrime.


Deze deelsessie wordt georganiseerd door de Commissie Bestuur en Veiligheid.

naar boven


Sessie 9: De goede dingen doen, en die dingen goed doen…Dat is de kunst!
Presentatie

De burgemeesters van de gemeenten Altena en Apeldoorn en de gemeentesecretaris van de gemeente Zeist geven hierover een openhartige inkijk in hun bestuurlijk besluitvormingsproces en interne organisatie. Op tijd strategische keuzes maken is noodzakelijk om de goede dingen te doen, en die dingen goed te doen. Fit for the job blijven dus! Waar gaat dat goed en waar lopen zij tegenaan?


Elke dag staan en werken de bestuurders en medewerkers van gemeenten in het midden van alle maatschappelijke vraagstukken. Zij hebben te maken met onrust, polarisatie, sociale media, uitstel van wetgeving, complexe financiële vraagstukken en de krapte op de arbeidsmarkt. Zijn dit voorbodes dat de democratie en de dienstverlening aan de inwoners nog meer onder druk komen te staan?

Deze ontwikkelingen dwingen (gemeentelijke) werkgevers tot een andere kijk op de eigen bestuurlijke en interne organisatie. Hoe kunnen bestuur, beleid en uitvoering beter op elkaar worden afgestemd, hoe kunnen (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen en interne werkprocessen slimmer en efficiënter worden georganiseerd? En welke rol spelen arbeidsvoorwaarden hierbij?

Deze sessie wordt gegeven door René Grotens Gemeentesecretaris Zeist, Ton Heerts Burgemeester Apeldoorn en Egbert Lichtenberg Burgemeester Altena olv gespreksleider Suzanne Bollen.

Deze deelsessie wordt georganiseerd door het College voor Arbeidszaken in samenwerking met programma Herstelaanpak regionale economie – Human Capital agenda, A&O fonds Gemeenten.

 
 naar boven