VNG Bestuurdersdag en ALV | 26 november 2021 | NBC in Nieuwegein

Introductie
Programma
Deelsessies
Praktische informatie

Introductie

Op vrijdag 26 november 2021 vindt de VNG Bestuurdersdag plaats met de Algemene Leden Vergadering (ALV). De VNG Bestuurdersdag vindt plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Alle gemeentebestuurders zijn van harte welkom op deze dag.

Wat kunt u verwachten?
Na de opening door VNG-voorzitter Jan van Zanen en het plenaire ochtenddeel presenteren de
VNG-commissies in verschillende deelsessies belangrijke actuele ontwikkelingen voor de komende periode.
Na een korte aftrap door commissieleden en gastsprekers volgt een discussie met de deelnemers.
's Middags staat de ALV op het programma.

De agenda en de stukken van de ALV krijgt u uiterlijk vier weken van tevoren toegezonden.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 - 10.30 uur  Ontvangst met koffie en thee op het Goed u weer te zien! netwerkplein
10.30 - 11.15 uur  Plenair programma VNG Bestuurdersdag
VNG-voorzitter Jan van Zanen opent de Bestuurdersdag en geeft daarna het woord aan Marcia Luyten 
(econoom, cultuurhistoricus en presentator). Zij gaat in gesprek met Tom van der Meer (hoogleraar Politicologie
aan de Universiteit van Amsterdam) en Thom de Graaf (vicepresident Raad van State).
11.15 - 12.30 uur  Ronde met deelsessies
De VNG-commissies presenteren in deelsessies de belangrijkste actuele ontwikkelingen op hun thema en de plannen
voor de komende periode.
In de deelsessies is vanzelfsprekend ruimte voor vragen en discussie.
12.30 - 13.45 uur  Lunch
Tijdens de lunch is er volop gelegenheid om te netwerken en aan te schuiven bij de
VNG-commissies op het Goed u weer te zien! netwerkplein.
13.45 - 15.30 uur  ALV
15.30 - 16.30 uur  Afsluitende borrel

Deelsessies

De volgende deelsessies vinden plaats tijdens de VNG Bestuurdersdag:

Sessie 1 Een digitaal toegankelijke dienstverlening: dienstbaar voor iedereen
Sessie 2 Toekomstperspectief voor het landelijk gebied- Met elkaar de weg vooruit vinden
Sessie 3 Duurzaam &Verantwoord beleggen door ABP: samen werken aan een goed pensioen
Sessie 4 Klimaatakkoord: Sturen op Schaalniveau
Sessie 5 Desinformatie en complottheorieën binnen de gemeente
Sessie 6 Focus op Uitvoering
Sessie 7 Naar een sterkere publieke gezondheidszorg
Sessie 8 Brede welvaart en SDGs: de sleutel tot duurzaam herstel?
Sessie 9 De toekomst van de lokale democratie
Sessie 10 Gelijke kansen bij Verdere Integratie Arbeidsmarkt
Sessie 11 Krijgen gemeenten meer financiële ruimte?

 

Korte beschrijving per deelsessie:

Deelsessie 1: Een digitaal toegankelijke dienstverlening: dienstbaar voor iedereen

Commissie: Informatiesamenleving

De dienstverlening is onderdeel van alle gemeenten, maar voor veel inwoners en ondernemers is diezelfde dienstverlening niet onderdeel van de oplossing voor hun vragen en problemen. Digitalisering is niet per definitie inclusief, waardoor bijvoorbeeld mensen met een fysieke, visuele, auditieve of mentale beperking al worden buitengesloten. Maar wat is er nodig om dat niet te laten gebeuren? Vanuit het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid zijn de ambassadeurs Maurice Hoogeveen en Yousuf Yousufi het afgelopen jaar het gesprek aangegaan met bestuurders van veel gemeenten over digitale toegankelijkheid. Hierbij werd ook de samenhang met andere inclusievraagstukken zoals duidelijke overheidscommunicatie meegenomen. Zij zullen niet alleen bij deze sessie aangeven wat de impact is van een niet-inclusieve dienstverlening, maar juist ook kennis delen en tips geven om wel inclusief te worden als organisatie. Daarnaast zullen zij ook hun ervaringen delen over hun diverse gesprekken met bestuurders, en hoe het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid gemeenten verder helpt.

Deelsessie 2: Toekomstperspectief voor het landelijk gebied: Met elkaar de weg vooruit vinden

Commissie: Ruimte, Wonen en Mobiliteit

De maatschappelijke opgaven die om ruimte vragen op het platteland zijn talrijk en bovendien een collectieve verantwoordelijkheid. Een complexe puzzel maar geen onmogelijke!
Als lokale bestuurder heeft u voor een belangrijk deel het stuur in handen. Hoe zorgt u dat u op tijd uw deel van de puzzel heeft gelegd, zodat u weet waar ruimte kan ontstaan voor andere opgaven en meekoppelkansen? En wat ligt binnen uw invloedsfeer als het gaat om het inspireren en uitdagen van ondernemers? In het eerste plenaire deel zal Cees Veerman enkele oplossingsrichtingen met u delen.
In het tweede interactieve deel dagen wij u uit om met elkaar de gebiedsgerichte opgaven en bijbehorende kansen te verkennen.

Deelsessie 3: Duurzaam & Verantwoord beleggen door ABP: samen werken aan een goed pensioen

Commissie: College voor Arbeidszaken

De maatschappelijke betrokkenheid bij de klimaatproblematiek neemt steeds verder toe. Dat merken ook financiële partijen, uw pensioenfonds ABP. Wij maar ook u wordt over klimaatbeleid kritisch bevraagd. Dit komt voort uit oprechte zorgen over de uitdagingen waarvoor de klimaatproblematiek ons en u stelt. Dat kritische bevragen maar ook de maatschappelijke betrokkenheid zal alleen maar toenemen.
Het ABP-bestuur gaat over de uitvoering van de pensioenregeling, inclusief het beleggingsbeleid. Wij, het ABP bestuur hebben een eigenstandige taak om tot een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor huidige en toekomstige gepensioneerden te komen. Hierbij richten wij ons op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken partijen en zorgen ervoor dat zij zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Wij vinden het van belang dat een goede dialoog wordt gevoerd tussen het ABP-bestuur en onze stakeholders. U als gemeentelijke bestuurders, werknemers en werkgevers. Als pensioenfonds voor overheid en onderwijs is het van belang in te spelen op de ontwikkelingen binnen onze sectoren en te luisteren naar wat er speelt onder onze 3 miljoen pensioendeelnemers. Dit is niet voor iedereen en overal hetzelfde. Maar duidelijk is dat een brede vertegenwoordiging vanuit onze achterban vraagt om duurzaam en verantwoord beleggen met hun pensioenpremie tegen hetzelfde rendement.

Niet meer beleggen in producenten van fossiele brandstoffen en meer inspanning aan de vraagzijde van deze fossiele brandstoffen is in het belang van de energie transitie en de weg naar hernieuwbare energie. Daarom brengen we onze beleggingsportefeuille in lijn met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Ofwel dat de uitstoot van onze beleggingen in 2050 tot per saldo nul emissies moet zijn teruggebracht. ABP gebruikt net als overheden en vele bedrijven de klimaatscenario’s van het Internationale Klimaatpanel van de VN (IPCC) om de route naar klimaatneutraal uit te stippelen. Hierin wordt een transitie van fossiel naar hernieuwbaar geschetst in de komende decennia. ABP maar ook werkgevers in onze sectoren voelen de druk toenemen om vaart te maken met de energietransitie en het voorkomen van de klimaatcrisis. Steeds vaker worden wij opgeroepen om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen en meer te beleggen in de energietransitie en hernieuwbare energie bronnen.  

In deze deelsessie zal Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van het ABP, ingaan op de urgentie die het bestuur van ABP voelt om het beleggingsbeleid aan te scherpen en strenger te worden bij het beoordeling van bijvoorbeeld olie- en energiebedrijven en hun klimaatinspanningen. Hoe ABP door investeringen en beleggingen in Nederland actief bijdraagt aan de energietransitie en innovaties op het gebied van duurzaamheid en de grote maatschappelijke opgaven die nationaal, regionaal en in de steden bestaan.

Deelsessie 4: Klimaatakkoord: Sturen op Schaalniveau 

Commissie: Economie, Klimaat, Energie en Milieu

Het Klimaatberaad is opgesplitst in sectortafels maar uiteindelijk hangt alles met elkaar samen, het zijn communicerende vaten. Wat je op de ene plek verandert, heeft zonder meer effect elders. Hoe geven we in die context effectief sturing aan de energietransitie van lokaal niveau naar regionaal, provinciaal, landelijk en daarbuiten (en omgekeerd)? Welke barrières staan in de weg van integrale sturing (zoals financiële kaders?) Maar ook: wat kan er nu al, en hoe kunnen we van daaruit samenwerken in voorbereiding op een meer integrale aanpak van de transitie? Denk hierbij aan duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en de drukke ondergrond. Er zijn regio’s waar overheden, netbeheerders, energiebedrijven en ontwikkelaars al goed samen optrekken. Zij vertellen hier in deze sessie meer over.

naar boven

Deelsessie 5: Desinformatie en complottheorieën binnen de gemeente

Commissie:  Bestuur en Veiligheid, Raadsleden en Griffiers, Informatiesamenleving en Europa en Internationaal

Steeds meer gemeenten hebben te maken met nepnieuws, complotdenkers en andere vormen van desinformatie. Het is allang niet meer alleen China of Rusland die vanuit statelijke dreigingen desinformatie verspreiden. Steeds vaker zien we vanuit ons eigen land, al dan niet geïnspireerd door globale bewegingen, desinformatie verschijnen. Gemeenten kunnen hierdoor worden geraakt in hun lokaal democratisch proces, vanuit de veiligheid en openbare orde of door verstoring van de bedrijfsvoeringsprocessen. In deze deelsessie gaan we aan de hand van de theorie in op wat desinformatie en complottheorieën zijn, wat dat betekent in de gemeentelijke praktijk en hoe we lokaal handen en voeten kunnen geven aan dit opkomende fenomeen: nu en later.

Deelsessie 6: Focus op Uitvoering

Commissie: College van Dienstverleningszaken

Na een aftrap door Henri Lenferink, voorzitter College van Dienstverleningszaken en een inleiding door Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden), gaan de deelnemers in gesprek over de doorontwikkeling van de integrale overheidsdienstverlening met oog voor de menselijke maat: wat is daarvoor nodig, wat betekent dit voor de rol van rijk en gemeenten en wat zijn de dilemma’s in de uitvoeringspraktijk?

Deelsessie 7: Naar een sterkere publieke gezondheidszorg

Commissie: Zorg, Jeugd en Onderwijs

De COVID-19 crisis heeft het belang van versterking Publieke Gezondheid, maar ook het belang van een gezonde samenleving stevig op de agenda gezet. In de propositie ‘De winst van het sociaal domein’ (maart 2021) maken gemeenten ‘Gezond Leven’ tot een van de prioriteiten voor de komende periode. ‘Gezond leven” vraagt om een sterke publieke gezondheidszorg. In het rapport ‘Versterking van de publieke gezondheid’ (juni 2021) adviseert het Verwey-Jonker Instituut een aantal verbeteringen aan te brengen in het huidige stelsel. Bijvoorbeeld een betere en minder vrijblijvende samenwerking tussen landelijk, regionaal en lokaal niveau, een structurele investering in de Publieke Gezondheidszorg en het vastleggen van minimumeisen voor lokaal gezondheidsbeleid. Hoofdvraag voor deze sessie: welke rol willen en kunnen gemeenten nemen in de versterking van de publieke gezondheid?

Deelsessie 8: Brede welvaart en SDGs: de sleutel tot duurzaam herstel? 

Commissie: Europa en Internationaal i.s.m. taskforce Economisch Herstel en Transitie

De coronacrisis heeft het belang en de rol van gemeenten bij een duurzame economie zichtbaar gemaakt. Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan economisch herstel en transitie naar een nieuwe economie? Met prikkelende inleidingen vanuit de wetenschap en pitches over wat de VNG doet op de thema’s breed mkb, vitale kernen en human capital, in gesprek met gemeenten die bezig zijn met economisch herstel en transitie. In de sessie zoomen we in op de link tussen duurzaam herstel en het begrip Brede Welvaart en de Global Goals. Verschillende bestuurders zullen inbreng leveren over de wijze waarop zij deze koppeling maken in hun herstelagenda. Daarnaast zullen maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld VNO-NCW/MKB-NL, een rol spelen tijdens de sessie en op het onderwerp reflecteren door hun lens.

naar boven 

Deelsessie 9: De toekomst van de lokale democratie

Commissie: Raadsleden en Griffiers

In deze deelsessie verkennen we met de deelnemers ontwikkelingen in de lokale democratie. De afgelopen jaren is er via Democratie in Actie werk gemaakt van het versterken van de lokale democratie. Democratische ontwikkelingen zoals het uitdaagrecht, digitale democatie, inclusie, burgerfora en regionalisering en de komende participatieverordening zorgen ervoor dat de lokale democratie nieuwe veranderingen zal ondergaan. Daarom komt de VNG met een nieuwe Agenda Lokale Democratie. In deze deelsessie leren de deelnemers over deze ontwikkelingen, maar willen we ook vooral met de deelnemers in gesprek over hoe de lokale democratie zich zou moeten ontwikkelen. Waar loopt men tegenaan en waar is hulp bij nodig? 

Deelsessie 10: Gelijke kansen bij Verdere Integratie Arbeidsmarkt

Commissie: Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

Op dit moment is er een arbeidsmarktkrapte. Tegelijkertijd hebben we ook mensen die graag aan het werk willen, maar geen gelijke kansen ervaren op de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we dat iedereen in het kader van diversiteit en inclusie gelijke kansen krijgt om aan het werk te kunnen? De deelsessie zal gaan over Verdere integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Dit is een programma van het ministerie SZW. Er zijn een aantal pilots met gemeenten gedaan. In de sessie willen we vooral stilstaan bij belangrijke bouwstenen en hoe we ervoor kunnen zorgen om het beleid rondom verdere integratie op de arbeidsmarkt structureel in te bedden, zodat iedereen met plezier aan het werk kan.

Deelsessie 11: Krijgen gemeenten meer financiële ruimte? 

Commissie: Financiën 

Hoe groot is de druk is op de exploitatie van gemeenten na jaren van ombuigen? En gaat de uitkomst van de kabinetsformatie daaraan iets veranderen?

naar boven

Praktische informatie

Datum en locatie
Vrijdag 26 november 2021, NBC in Nieuwegein
Klik hier voor de informatie over de ligging en bereikbaarheid van het NBC.

Geldig coronabewijs
Bij het NBC moet iedere gast een geldig coronabewijs in het bezit hebben. Deze kan gegenereerd worden middels de CoronaCheck-app. Meer informatie over de app en het genereren van een bewijs is te vinden op de website van de overheid. Het coronabewijs zal op locatie door het team van het NBC gescand worden met de CoronaCheck-app.

Doelgroep
De VNG Bestuurdersdag en ALV zijn bedoeld voor:

  • Burgemeesters
  • Wethouders
  • Gemeentesecretarissen
  • Raadsleden
  • Griffiers 

Kosten
Deelname is gratis. 

Informatie fysiek en online stemmen
De gemeentesecretarissen worden binnenkort geïnformeerd over de stemmogelijkheden.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via het registratieformulier.

Annulering
Indien u verhinderd bent, kunt u uw inschrijving annuleren via de link die u ontvangt in de automatische bevestiging.  

Contact over uw inschrijving 
VNG Connect
t. 070 - 373 84 58
e. vngconnectcongressen@vng.nlnaar boven